Cynllun gwallgo’ i adeiladu bron i 8,000 o dai diangen

Y Nodyn Cyngor Technegol 20 newydd

Llythyr diweddaraf un Pwyllgor Ymgyrch Tai a Chynllunio Gwynedd a Môn dyddiedig 5 Ionawr 2018 at Gyfarwyddiaeth Cynllunio Llywodraeth Cymru mewn perthynas â’n cwyn ffurfiol ynglȳn â chyngor camarweiniol y Nodyn Cyngor Technegol 20 newydd.

Dim statws i’r Gymraeg ym maes Cynllunio llywodraeth Cymru 04.10.17

 

Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd Gwynedd a Môn

Sefyllfa Hitachi a Horizon: llythyr 9 Mawrth 2019 at Y Cynghorydd Richard Dew, Deilydd Portffolio Cynllunio Cyngor Sir Ynys Môn.

Ailystyried Apêl Cwmni Morbaine i godi 366 o dai ym Mhen-y-ffridd, Bangor.  Datganiad i’r Wasg 14.08.2017.

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn

Rhaid rhoi pob ewin ar waith yn awr i ddarbwyllo cynghorwyr Gwynedd a Môn i wrthod y cynllun gwallgo’ i adeiladu bron i 8,000 o dai diangen yn y ddwy sir – tai fydd yn golygu mewnlifiad estron anferth mewn cynllun fydd yn sicr o fod yn ergyd farwol i’n cymunedau Cymaeg ac yn hoelen olaf yn arch ein hannwyl iaith.   Daw’r Cynllun gerbron aelodau Cyngor Gwynedd ddydd Gwener yr 28ain o Orffennaf, a gerbron aelodau Cyngor Sir Ynys Môn ddydd Llun yr 31ain.      Rhagor o fanylion

At Aelodau Cyngor Gwynedd 27.07.17    

Neges Howard Huws at Aelodau Plaid Cymru Cyngor Gwynedd 24.07.17

Datganiad i’r Wasg 10.04.2017    Trafod polisi iaith cynllun dadleuol Gwynedd a Môn  mewn gwrandawiad a gynhelir gan yr Arolygydd Cynllunio yn Swyddfa Penrallt, Caernarfon ar y 26ain o Ebrill 2017.

Datganiad i’r Wasg, 06.03.17  ‘Cwmni Horizon a’r Arolygaeth Gynllunio sy’n llunio polisi iaith Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn ac nid y cynghorwyr’

Dyma lythyr a anfonwyd dros ein hymgyrch at y Cynghorydd Dafydd Meurig, Deilydd Portffolio Cynllunio, Cyngor Gwynedd, ar 16 Chwefror 2017 gan Ieuan Wyn, Ysgrifennydd diflino yr ymgyrch.

Gobeithio, yn wir, y bydd y Deilydd Portffolio, Cabinet Cyngor Gwynedd, Cynghorwyr a Chynghorau Gwynedd a Môn, a’r rhai eraill sydd ynglŷn â’r peth, a enwir ar waelod y llythyr, yn rhoi sylw priodol i’r mater yn ddiymdroi yn hytrach na throi o’r tu arall heibio a’r Gymraeg yn mynd i ddifancoll.