2013

27 Chwefror 2013    

Rhaglen amrywiol ar Eben Fardd a fu farw 150 mlynedd yn ôl – ar 17 Chwefror 1863.  Bardd enwog, beirniad cenedlaethol, ysgolfeistr yng Nghlynnog, postfeistr, hanesydd lleol, emynydd, cyfieithydd, llythyrwr, cerddwr, arwr i lawer a dyddiadurwr anghyffredin o werthfawr. Cymerwyd rhan gan Dawi Griffiths, J. Dilwyn Williams, Diane Jones, Huw J. Jones, Sarah Roberts a Twm Elias, Cynhyrchwyd cryno-ddisg o’r rhaglen hon.  (£5 + cludiant – gweler CATALOG)

27 Mawrth 2013   

Arwel Jones (Hogia’r Wyddfa):   Cythraul y Bêl Gron                              Cynhyrchwyd cryno-ddisg o’r un enw o’r sgwrs feistrolgar a hwyliog hon.  Gweler CATALOG.

28 Ebrill

Taith Utgorn Cymru trwy Lŷn yn ôl troed Hywel Harris dan arweiniad J. Dilwyn Williams.  Rhoddwyd blaenoriaeth i aelodau’r Ganolfan. Ymwelwyd â: Glasfryn Fawr, Eglwys Llannor, Rhydyclafdy, Llanfihangel Bachellaeth a Thywyn (Tudweiliog) yna swper yng Ngwesty Nanhoron, Nefyn.

15 Mai

DARLITH FLYNYDDOL UTGORN CYMRU

Einion Thomas (Archifydd Prifysgol Bangor):    Boddi Capel Celyn

6 Gorffennaf

Taith Utgorn Cymru trwy Ddyffryn Conwy dan arweiniad Eryl Owain, Penmachno.Swper yn Amser Da, Llanrwst.   Rhoddwyd blaenoriaeth i aelodau’r Ganolfan.

13 Gorffennaf

Stondin yr Utgorn  yn Ffair Lyfrau’r Lasynys yn Neuadd Talsarnau.

3-10 Awst

Stondin y Ganolfan/Utgorn yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych.

7 Medi

Stondin yr Utgorn yng Ngŵyl Lyfrau Canolfan Soar, Merthyr Tudful.

13 Medi

DATHLU GŴYL GLYNDŴR                                                                                     Christine James, Archdderwydd newydd Cymru:  Agwedd ar Gyfraith Hywel.

25 Medi

Cyfres Cyflwyno Bro                                                                                                           Elfed Gruffydd, Pwllheli:    Gwlad Llŷn

 28 Medi

Stondin yr Utgorn yn Ffair Lyfrau Bob Owen yn Y Borth, Ynys Môn.

19 Hydref   (Sadwrn, 10-4 pm)

      AR WIB TRWY HANES CYMRU: Ein GWIR Hanes 

Diwrnod unigryw:   2,000 o flynyddoedd o hanes ein gwlad a’i phobl mewn 6 awr!        12 o haneswyr gwladgarol yn ein tywys ar wibdaith hyd gerrig milltir ein hunaniaeth fel cenedl.     Prif ddigwyddiadau hanes Cymru o safbwynt Cymreig – nid Prydeinig.

30 Hydref

Dafydd Islwyn, Caerffili:   Tanchwa Senghennydd 1913

27 Tachwedd

Y Prifardd Ieuan Wyn:   R Williams Parry yn Nyffryn Ogwen.

11 Rhagfyr

GŴYL LLYWELYN                                                                                                          yng nghwmni Tecwyn Ifan, Llanddoged ac Eryl Owain, Penmachno. 

Yn ystod y noson tynnwyd raffl – Cwilt Cilmeri – gwaith llaw Eifiona Williams, a chlustog hardd i gyd-fynd ag ef o waith Megan Williams, Trefor. Yr enillydd oedd Alison Chapman, Rhos-meirch, Llangefni.  Diolchwn yn fawr i’r ddwy wniadwraig anhygoel o fedrus am eu rhoddion arbennig iawn ac i bawb am eu cefnogaeth.

CYFEILLION EBAN (Cylch Darllen y Ganolfan)                                                 Trydedd nos Fawrth y mis am 7 o’r gloch

Ionawr                    Hanes Cymru yn y Ddeunawfed Ganrif (RT Jenkins)                    Chwefror                Dirgelwch Gallt y Ffrwd (E. Morgan Humphreys)                            Mawrth                  Neb (Hunangofiant R.S. Thomas)                                                   Ebrill                      Cribau Eryri (Rhiannon Davies Jones)                                         Mai                         Moelystota, (ysgrifau J.H. Jones, golygydd enwog Y Brython (Lerpwl                                yng nghwmni Meinir  Pierce Jones (perthynas).                                              17 Medi                  Cyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol 2013                                             15 Hydref              Merch Gwern Hywel  (Saunders Lewis)                                                           19 Tachwedd        Hen Atgofion  (W J Gruffydd)                                                                             17 Rhagfyr            Mae Pawb yn Cyfrif  (Gareth Ffowc Roberts) yng nghwmni’r                                  awdur.

 

 

Gadael Ymateb