Utgorn 102, Haf 2020

Cyflwynydd: Morgan Jones
O.M. Edwards (1) DAWI GRIFFITHS yn adrodd hanes cynnar O.M. Edwards, y gŵr a roddodd mor hael  i Gymru.
Coed Eifionydd MARGIAD ROBERTS yn tynnu sylw at nifer rhyfeddol o enwau llefydd yn Eifionydd sydd yn deillio o enwau’r fedwen, y wernen, yr onnen, y gelynnen, yr helygen, y dderwen, y gollen a’r pren.
Diolch, Marian Rhai o gydweithwyr y Ganolfan — GERAINT JONES, DAWI a BERYL GRIFFITHS  — yn diolch i’r Ysgrifennydd a’r Prifardd IEUAN WYN yn adrodd ei englynion gorchestol iddi.
Nennius (1) DAFYDD GLYN JONESyn ei ffordd ddihafal yn ein goleuo ar wir arwyddocâd y llyfr cyntaf un o hanes y Brythoniaid  a ysgrifennwyd dan yr enw Nennius tua’r flwyddyn 830.
Canu Protest y 1960au    (1)

 

DAFYDD IWAN yn ein hatgoffa am ran o symudiad gwirioneddol bwysig yn hanes Cymru.
Utgorn 101           Gaeaf 2020

Cyflwynydd: Morgan Jones

Corona i’r Cymry GERAINT JONES yn adrodd stori ddifyr am fusnes llewyrchus yn y fasnach ddiod heb unrhyw feirws yn perthyn iddo.
Cofio Merêd (2) Ail ran y noson arbennig honno yng ngofal ARFON a SIONED GWILYM a MAIR TOMOS INFANS a gafwyd yng Nghanolfan Hanes Uwchgwyrfai i gofio canmlwyddiant geni y canwr a’r casgwr alawon annwyl, Meredydd Evans, sy’n dangos y cyfoeth syfrdanol yn ein cynhysgaeth gerddorol.
Thomas Jones o Ddinbych                                                                                               DAWI GRIFFITHS yn cofio 200mlwyddiant marw un o wŷr mawr Cymru, sef y diwinydd a’r pregethwr,  y bardd a’r emynydd galluog a’r awdur toreithiog, Thomas Jones o Ddinbych.  Bu ef a’i gyfaill mawr,  Thomas Charles o’r Bala, yn ddylanwad aruthrol o fewn enwad y Methodistiaid Calfinaidd.
O fy Iesu bendigedig Yr Athro E. WYN JAMES yn dadansoddi’n  ddiddorol emyn mawr Eben Fardd a genir gan y gynulleidfa ar y diwedd.
 

 

Utgorn 99, Hydref 2019

Cyflwynydd: Morgan Jones
Iolo Morganwg (1) Yr Athro GERAINT H. JENKIS yn ei elfen yn mwynhau rhannu ei waith ymchwil trwyadl i hanes ei hoff gymeriad.
Hen Ddyddiau Llawen EMLYN RICHARDS a’i atgofion difyr am gyfnod ei ieuenctid mewn llofft stabal yn Llŷn ac ar nosweithiau Sadwrn yn nhref Pwllheli.
Betws Hirfaen Betws Hirfaen, nofel hanesyddol gan John G. Williams, un o lenorion mawr Eifionydd, yw testun sgwrs ddiddorol  PRYDERI LLWYD JONES.
Morgan Llwyd (2) Ail ran o sgwrs ddifyr  DAWI GRIFFITHS, cadeirydd Canolfan Hanes Uwchgwyrfai, ar Morgan Llwyd a dylanwadau’r 17eg ganrif ar ei waith fel llenor.
Lli Mawr 1781 Un o sgyrsiau’r diweddar annwyl W.J.EDWARDS, Bow Street, a gyfrannodd lawer i Utgorn Cymru, ble mae’n rhannu hanes y lli mawr a fu yn ardal Llanuwchllyn ar 20fed o Fehefin 1781 ac sydd â’i olion i’w gweld hyd heddiw.
Adelina Patti Golygydd yr Utgorn, GERAINT JONES, yn sôn am Adelina Patti, y gantores enwog a fu farw ganrif yn ôl, ar y 27fed o Fedi 1919, a’i chysylltiad â Chymru.