Calendr

2019 – 201820172016 –  2015  –  2014  –  2013   –  2012  –  2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006

Trefnir y cyfarfodydd fel a ganlyn:

  • cyfarfodydd Ein GWIR Hanes ar y Sadwrn (ddwywaith neu dair y flwyddyn)
  • y cyfarfodydd diwylliannol ar nosweithiau Gwener olaf y mis (Medi-Tachwedd, a Chwefror-Ebrill)
  • y ddarlith flynyddol ym mis Mai/Mehefin
  • Cyfeillion Eban ar drydedd nos Fawrth y mis (ac eithrio Mehefin-Awst).
  • a’r ddwy ddarlith i Gofio Glyndwr a Chofio Llywelyn ar y nos Wener agosaf at  16 Medi a 11 Rhagfyr.
  • pob cyfarfod i ddechrau am 7 o’r gloch. Tâl mynediad £2 oni nodir yn wahanol. Ni chodir tâl gan Gyfeillion Eban ond disgwylir cyfraniad at y te.

2019

2 Chwefror 2019 10.30—2.30 EIN GWIR HANES:

Bob Morris:

bore:      Ellis Wynne a’i Oes

pnawn:  Oes y Chwyldro:  newid mewn gwleidyddiaeth a diwydiant.

Dim tâl mynediad. Paned ar gael ond pawb i ddod â thamaid o fwyd.

22 Chwefror     7 o’r gloch       £2

Wyn Thomas: Testun i ddilyn.

29 Mawrth       7 o’r gloch       £2

Rhys Mwyn : Archaeoleg a’r Gymraeg (ond gan gyfeirio at

                                ddarganfyddiadau lleol).

_____________________

Rydym wrthi’n golygu’r dudalen hon.

Trosglwyddir y gweddill dan 2018:

10 Chwefror 2018 (Sadwrn) 10.30-2.30

EIN GWIR HANES (15) :  Enwau Lleoedd yng Ngwynedd

Dr. Glenda Carr:           Enwau Môn

Margiad Roberts:         Enwau Eifionydd

Llywydd:  Dawi Griffiths

23 Chwefror 2018 (Gwener) 7 o’r gloch

Dr. W. Gwyn Lewis:  “Clybio yng Nghaernarfon: Anthropos

a Chlwb Awen a Chân”

23 Mawrth 2018 (Gwener) 7 o’r gloch

Yr Athro Peredur Lynch:    “Gwyddel yn y Dref”

14 Ebrill 2018 (Sadwrn) 10-1 o’r gloch

Cof y Cwmwd yn Archifdy Caernarfon 

Ail sesiwn hyfforddiant – eto yn Archifdyd Caernarfon –  i ddiweddaru ac ychwanegu at ein gwefan newydd ar ffurf wicipedia a elwir “Cof y Cwmwd”,  ac a noddwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.   Hyfforddwyr:  Gareth Haulfryn Williams a Miriam Lloyd Jones.

27 Ebrill 2018 (Gwener) 7 o’r gloch

Gari Wyn : “Dylanwad y Gwyneddigion”

8 Mehefin 2018 (Gwener)   7 o’r gloch

DARLITH FLYNYDDOL UTGORN CYMRU

Emyr Llywelyn:  “Waldo: Brogarwr a Gwladgarwr”

14 Medi 2018 (Gwener)    7 o’r gloch              £2

COFIO  GLYNDŴR:    

Yr Athro Gruffydd Aled Williams:

Glyndŵr yn ei gynefin.

28 Medi 2018 (Gwener)  Oherwydd amgylchiadau anorfod gohiriwyd y cyfarfod hwn tan

27 Medi 2019.

13 Hydref 2018  (Sadwrn)    10.30 – 2.30

       EIN GWIR HANES (16):  Helyntion yn hen lysoedd barn Gwynedd:

J. Dilwyn Williams a Gareth Haulfryn Williams

27 Hydref 2018 (Gwener)     7 o’r gloch          £2

Dominig Kervégant :   Llydaw a Chymru

30 Tachwedd 2018 (Gwener)  7 o’r gloch    £2

Bob Morris :  Y Ddrama a’i Phobol yng Nghymru

 

CYFEILLION EBAN

16 Ionawr           Profedigaethau Enoc Huws (Daniel Owen)            [Nofel]                  Agorwyd y drafodaeth gan Beti Wyn Owen (darllenwyd ei chyfraniad gan Dawi Griffiths yn ei habsenoldeb) a Sarah G. Roberts

20 Chwefror      Gwr o Baradwys (Ifan Gruffydd)                               [Hunangofiant]  Agorwyd y drafodaeth gan Dawi Griffiths

20 Mawrth         Y Llew oedd ar y Llwyfan (Eryl Wyn Rowlands)   [Cofiant:   Llew Llwyfo]  Agorwyd y drafodaeth gan Geraint Jones.

17 Ebrill             Y Gwin a Cherddi Eraill (I.D. Hooson)[Barddoniaeth]                       Agorwyd y drafodaeth gan John Griffiths.

15 Mai                 Celwydd Golau (J. Ellis Williams) [Nofel Dditectif]                                  Agorwyd y drafodaeth gan Dr Sylvia Prys Jones.

22 Medi               Cerddi Cynan                                                                                                             I agor y tymor trefnwyd taith lenyddol a swper i ddilyn i aelodau Cyfeillion Eban yn Nhy Newydd, Aberdaron.  Trefnwyd gan Geraint Jones a Jina Gwyrfai.

16 Hydref             O’r India Bell a Storïau eraill (Dafydd Glyn Jones)                           Agorwyd y drafodaeth gan Geraint Jones.

20 Tachwedd      Pererindodau (W. Ambrose Bebb)  Agorwyd y drafodaeth gan              Dawi Griffiths

11 Rhagfyr          Siwan (Saunders Lewis)  [wythnos ynghynt nag arfer] Agorwyd y drafodaeth gan John Griffith

GARDDIO

Croeso cynnes i  wirfoddolwyr newydd ond fe’u cynghorir i gysylltu ymlaen llaw rhag ofn y bydd y trefniadau wedi eu newid.  (01286 660 655)

Fel arfer byddwn yn anelu at fore Sadwrn cyntaf y mis o Chwefror hyd at fis Tachwedd gan ddibynnu ar y tywydd.  (O 9 tan hanner dydd. Ceir te ddeg.)

Gadael Ymateb Diddymu ymateb

Rhaid bod wedi mewngofnodi i gofnodi sylw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

Gadael Ymateb Diddymu ymateb

Rhaid bod wedi mewngofnodi i gofnodi sylw.

Gadael Ymateb