Calendr

2017 – 2016 –  2015  –  2014  –  2013   –  2012  –  2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006

Trefnir y cyfarfodydd fel a ganlyn:

  • cyfarfodydd Ein GWIR Hanes ar y Sadwrn (deirgwaith y flwyddyn),
  • y cyfarfodydd diwylliannol ar nosweithiau Gwener olaf y mis (Medi-Tachwedd, a Chwefror-Ebrill)
  • y ddarlith flynyddol ym mis Mai
  • Cyfeillion Eban ar drydedd nos Fawrth y mis (ac eithrio Mehefin-Awst).
  • a’r ddwy ddarlith i Gofio Glyndwr a Chofio Llywelyn ar y nos Wener agosaf at  16 Medi a 11 Rhagfyr.
  • pob cyfarfod i ddechrau am 7 o’r gloch. Tâl mynediad £2 oni nodir yn wahanol.

Y CYFARFODYDD NESAF: 

24 Tachwedd, Gwener      Wyn Thomas: “Gwragedd ym myd cerddoriaeth Cymru”.

8 Rhagfyr, Gwener          COFIO LLYWELYN:

     Neil Johnstone: “Archaeoleg Llysoedd Llywelyn yng

Ngwynedd”. 

GARDDIO

Fel arfer byddwn yn anelu at fore Sadwrn cyntaf y mis o Chwefror hyd at fis Tachwedd gan ddibynnu ar y tywydd.  (O 9 tan hanner dydd. Ceir te ddeg.) Croeso cynnes i wirfoddolwyr newydd ond fe’u cynghorir i gysylltu ymlaen llaw rhag ofn y bydd y trefniadau wedi eu newid.  (01286 660 655)

Y cyfarfodydd a gawsom yn gynharach eleni:


 Ein GWIR Hanes (12)

4 Chwefror 2017  Sadwrn, 10.30 – 2.30 o’r gloch

Trichanmlwyddiant  geni William Williams, Pantycelyn.

                              Yr Athro E. Wyn James:    William Williams.

                              Y Parchedig Dr Goronwy Prys Owen:   Dylanwadau.

                             

Ein GWIR Hanes  (13)                          

13 Mai (Sadwrn), 10.30-2.30

AI GWLAD Y GÂN FU CYMRU?

Arfon Gwilym:         Yr Hen Gymru Lawen

Rhidian Griffiths: Ieuan Gwyllt a Chanu’r Cymry

 

EIN GWIR HANES (14)

14 Hydref, Sadwrn, 10.30-2.30

Yr Athro A.D. Carr:  Dafydd Dywysog: “yr ola’ eiddila’ o’i lin”

                             Ieuan Wyn:   “Tynged Etifeddion Dafydd a Llywelyn”

 

 

CYFARFODYDD DIWYLLIANNOL A GAFWYD EISOES YN 2017:

24 Chwefror          Lefi Gruffudd:    Hanner Canmlwyddiant Gwasg y Lolfa

16 Mawrth             Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi:

Brwydrau dros Gymru” gan Myrddin ap Dafydd a heno aiff yr awdur  â ni ar daith trwy luniau a hanesion i rai o’r meysydd cad a geir yn y llyfr (a fydd ar werth yma gan Llên Llŷn am £5.95).

 31 Mawrth           Vivian Parry WilliamsElis o’r Nant, Cynrychiolydd  y  Werin,

                                y cymeriad hynod o ardal Dolwyddelan yn Eryri.

28 Ebrill               Eryl Owain:   Mynydda yng Nghymru

Yn ddiweddar cyhoeddwyd Copaon Cymru, cyfrol ysblennydd Clwb Mynydda Cymru, dan olygyddiaeth y siaradwr.

26 Mai                   Y DDARLITH FLYNYDDOL

                              gan Adam Price, AC, Dinefwr:

“Cymru — Trefedigaeth Gyntaf Lloegr, a’r Olaf.”

Llywydd:  Liz Saville Roberts, AS

5, 7-12 Awst       Buom ar faes Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Ynys Môn.

30 Awst               Gwasg Y Lolfa yn cyhoeddi Meddyginiaethau Gwerin

                              Cymru  (Anne Elizabeth Williams).

15 Medi               COFIO GLYNDWR

                            Dafydd Glyn Jones:     “Ystyried Lloyd George”

29 Medi              CYFLWYNO BRO

                            Dei Tomos yn cyflwyno Dyffryn Gwyrfai trwy gymorth lluniau

27  Hydref          Llion Jones: “Ar Daith gydag ef ei hun: Golwg ar ddyddiaduron

taith T.H. Parry-Williams.”


CYFEILLION  EBAN 

17 Ionawr           Nes Draw (Mererid Hopwood)

21 Chwefror       Canlyn Arthur (Saunders Lewis)

21 Mawrth         Ynys y Trysor (R. Lloyd Jones)

18 Ebrill             Ffwrneisiau (Gwenallt)

16 Mai                Llywelyn Fawr (Thomas Parry)

Medi                   Taith yng ngofal Dawi Griffiths i Landdeiniolen a Bethel,

bro W.J. Gruffydd, a swper yn Nhafarn Niwbwrch, Bontnewydd

17 Hydref           Drych yr Amseroedd (Robert Jones, Rhos-lan)

21 Tachwedd     Cerddi Eryri (Gol. Carneddog)

 

Gadael Ymateb Diddymu ymateb

Rhaid bod wedi mewngofnodi i gofnodi sylw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   
   

 

 

 

Gadael Ymateb Diddymu ymateb

Rhaid bod wedi mewngofnodi i gofnodi sylw.

Gadael Ymateb